Початкова школа (1-4 класи)

Природно, що в цей період приділяється чимало часу для вирішення основних завдань освітнього процесу - формування необхідних умінь і навичок. Але одночасно з цим прикладається величезна кількість зусиль для розвитку пізнавальної мотивації і комунікативних умінь, які на наступних етапах навчання  допоможуть дитині,   повірити в те, що освітній процес  може   бути   успішним та цікавим і приносити тільки радість.

Методика викладання предметів  в молодшій школі є повністю традиційною і забезпечує достатню освітню базу для успішного подальшого навчання. Але, враховуючи бажання батьків і самої дитини, можливе навчання з залученням розвиваючих технологій та  більш глибоке вивчення матеріалу з деяких дисциплін. .


Основна школа (5-9 класи)  

У цей період навчання дитина повинна визначитися з основним напрямком своєї майбутньої професійної діяльності, а відповідно окреслити коло дисциплін, які на подальших етапах будуть вивчатися поглиблено. Основне завдання школи і вчителів допомогти зробити правильний вибір. Саме тому в цей період дуже важливо надати   можливість спробувати себе в різних сферах діяльності: гуманітарна, точних наук, технічна. Для успішної реалізації цього завдання передбачено додаткові заняття, предметні факультативи, гуртки та секції, які дозволяють не тільки поглибити знання, а і визначитися з перевагами, що в подальшому дасть змогу до чіткого окреслення зв'язків розвиваючих предметів з дисциплінами, необхідними для отримання майбутньої професії.

Такий підхід забезпечує повноцінне формування вміння усвідомленого і обґрунтованого самовизначення і, як наслідок, правильного вибору відповідного профілю навчання   у старшій школі, а також формування необхідних життєвих компетентностей.Також на цьому етапі навчання розвиваються і поглиблюються основні цілі і завдання молодшої школи: формування ціннісних орієнтирів, які обов'язково включають в себе усвідомлення значення інтелектуального розвитку та високого загальнокультурного рівня, а також їх необхідності для успішної самореалізації в майбутньому.

До вищесказаного можна додати, що педагогічний колектив школи докладає дуже багато зусиль не тільки для отримання знань, розвитку необхідних компетентностей та формування позитивного ставлення до школи, а й для створення умов, які дадуть можливість кожному учневі використовувати технології успіху, освоєння яких було розпочато в молодшій школі.


Старша школа

Старша школа – це не тільки здобуття знань. Це ще і психологічна підготовка до вступу у доросле життя. Основним напрямком розвитку старшої  ланки школи  є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких кожен учень має усвідомити, що він вибирає свій життєвий шлях, який при належному відношенні обов’язково буде успішним. В цей період навчання дуже вагоме значення має  системний підхід до формування  та розвитку  змістовної  та практичної  сфер діяльності учня. Не менш важливою є і реалізація міжпредметних зв'язків, що веде до формування цілісної гармонійної картини світу з повноцінним відображенням в ній світу культури, світу людини. Саме такий підхід до викладання реалізується в нашій школі вже на протязі багатьох років. Результатом є усвідомлений і компетентний  вибір  учнями     профільного навчання і успішне професійне і життєве самовизначення випускників.

Навчальний процес в старшій школі , як і на попередніх етапах, будується на основі фундаментальних принципів навчання: науковості, послідовності, наочності, практичної спрямованості, провідної ідеї розвитку мислення і способів пізнання, духовної і освітньої значущості активності і самостійності дитини. В цей період  широко використовуються такі  нетрадиційні форми викладання, як лекція, семінар, практикум, що дозволяє не тільки повноцінно оволодіти навчальним матеріалом, а і отримати можливість розкриття індивідуальних  здібностей. Крім того подібні форми роботи дозволяють здобути навички само презентації, вміння аргументовано вести  діалог, активно  взаємодіяти з іншими, об'єктивно оцінювати себе, що, безумовно,  стане в нагоді в подальшому житті і відіграє не останню роль успішній самореалізації.

Матеріально-технічна база включає в себе:

 

Назва Кількість
Проектори мультимедійні 6
Дошки інтерактивні 5
Комп’ютери 22
Ноутбуки 6
Копіювальні апарати (принтери, ксерокси) 4
Телевізори 15
Відеомагнітофони 1
Аудіомагнітофони 11
DVD-плеєри 5